Diëtistenpraktijk Pranger - Algemene Voorwaarden


Algemene- en betalings voorwaarden Dietistenpraktijk Pranger
Algemene voorwaarden;

1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
• Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. Dit kan ook een instelling of bedrijf zijn.
• Dieet: voeding op medische indicatie.
• Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet.
• Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
3. Indien er sprake is van dieetadvisering kan de begeleiding van de cliënt  niet eerder starten dan nadat de cliënt  een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen. Vanaf 1 augustus 2012 kan de diëtist zonder verwijzing naar de diëtist. Helaas vergoeden de meeste zorgverzekeraars dit nu nog niet, vanaf 2012 wordt dat contractueel vastgelegd. Tot die tijd is er nog een verwijzing nodig.
4. De diëtist informeert de  cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.
5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft  doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd).
6. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult.
7. Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 4 behandeluren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 4 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt  een deel of de gehele rekening vergoedt.
8. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
9. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen consult bij die  cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.
10. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.
11. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
12. De artikelen 4 tot en met 10 van de Algemene voorwaarden gelden eveneens voor voedingsadvisering.

Betalingsvoorwaarden Diëtist
1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
2. Indien de  cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de  cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
5. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen  cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
6. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.em-x gold

Ter verbetering van het immuunsysteem, als extra ondersteuning naast een uiteraard gezonde basisvoeding.

Extra ondersteuning nodig bij afvallen?

Overleg voor de mogelijkheden voor een duidelijke gewichtsdaling op een hele prettige manier!


Producten verkrijgbaar bij Dietistenpraktijk Pranger: